Sag burçly treýler Hitch kabul edijiniň gulpy, 5/8 ″ Diametri Pin gulpy

Gysga düşündiriş:

]III, IV, V synplary bilen gabat gelýär.Tigirleriň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we gaýyklaryň arkanlaryny çekmek üçin ulanylyp bilner.
[Sag burçly Swivel Head] Ergonomikanyň düzgünleri bilen işlenip düzülen treýler kabul edijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen aňsatlyk bilen işledilip bilner.Sag burçly aýlaw kellesi bolsa bükülende 360 ​​dereje aýlanyp bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady

]III, IV, V synplary bilen gabat gelýär.Tigirleriň, ýük awtoulaglarynyň, awtoulaglaryň we gaýyklaryň arkanlaryny çekmek üçin ulanylyp bilner.

[Sag burçly Swivel Head] Ergonomikanyň düzgünleri bilen işlenip düzülen treýler kabul edijimiziň gulpy 1/4 öwrümli gulp işjeňleşdirilmegi bilen aňsatlyk bilen işledilip bilner.Sag burçly aýlaw kellesi bolsa bükülende 360 ​​dereje aýlanyp bilýär.

[Howanyň garşylygy] Howa garşylyk materialy bilen tirkegimiziň gysgyç gulpy bilen enjamlaşdyrylan açar örtük, açar çukuryny çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrmaga kömek edýär.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.

[Mis açarlary we rezin halkalar] Düwmeler misden ýasalýar.Olaryň hemmesi süýşmeýän gorag bilen örtülendir.Düwmeler has berk we has güýçlendirilen sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.Toplumda 6 sany rezin halka berilýär.Kauçuk halkalar sesiň çykmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterrensiýasy] Awtoulag tirkeginiň gulpy, ulaglaryňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Awtoulagyňyzy çekmek üçin ulanylanda, tirkegiňizi ogurlykdan gorar.

Düşündiriş

Awtoulag tirkegimiziň gulpy, tirkegiňizi we çekiji enjamlaryňyzy goramak üçin has ýokary howpsuzlyk we ogurlyk howpy bar.

Sag burçly tirkeg diametri 5/8 dýuým, 2 dýuýmdan ýa-da 2-1 / 2 dýuým aralygyndaky gysgyç kabul edijisine laýyk gelýär, III, IV, V synplary üçin amatly.

Awtoulag tirkeginiň gulpy toplumy ýokary hilli materialdan ýasaldy:
• Güýçli polatdan ýasalan tirkeg kabul edijiniň gulpy berk we egilmek aňsat däl.
• 360 dereje aýlanma kellesi bilen esasy ýol girişi aňsatlyk bilen gulplap biler.
• Rezin açar düwmesiniň ýapgysy, düwmäni çyglylykdan we tozandan uzaklaşdyrýar.
• Düwmeler misden ýasalyp, süýşmeýän gorag örtügi bar.Deformasiýa we döwmek aňsat adaty düwmelerden tapawutlylykda, açarlarymyz has güýçli we has berkdir.
• Alty sany ýokary hilli rezin O-halka, çekilende titremegiň netijesinde döreýän sesleriň öňüni alyp biler.

Çukuryň gulpuny işletmek aňsat:
1. Düwmäni ulanman gulpuň başyndaky düwmäni sagada basyň.
2. Basanyňyzdan soň, işleýändigine göz ýetirmek üçin gulpuň kellesini çekmegiňizi haýyş edýäris.
3. Düwmäni öwüriň we pin awtomatiki usulda açylar.
4. Pine kabul edijiniň deşiginden öçüriň, soňra ýerine ýetiriň.

Awtoulag tirkegimiziň gulplama bukjasyna 1 * gulp kellesi 360 ° aýlanmak, 1 * 5/8 "diametrli gulp çeňňegi, 2 * turba düwmeleri we 6 * kauçuk halkalar girýär, tirkegiňizi, ýük awtoulagyňyzy, gaýygyňyzy goramak üçin gulplamalaryň öňüni alýar. we çekiji enjamlar.

A+1
A+2
A+3
Öndüriji METOWARE
Marka METOWARE
Agramyň agramy 11.2 unsiýa
Bukjanyň ölçegleri 5.6 x 2.2 x 1.8 dýuým
Öndürijiniň bölek belgisi 47279

  • Öňki:
  • Indiki: