Hit gulplary nähili möhüm!

Trailer bilen syýahat etmek şeýle bir rahat dynç alyşdyr we hitler size köp kömek edip biler.

Şeýle-de bolsa, tirkeg awtoulagyňyza dakylýarmy ýa-da aýrylýarmy, ogurlamak üçin nyşan bolup biler.

Şonuň üçin ulag we päsgelçilik howpsuzlygy hakykatdanam möhümdir we gowy goralmalydyr.

Ine, petik gulpy gelýär. Satyn almazdan ozal zerur ululygy barlaň.

Hitç synplary iň ýokary agram derejesi we kabul edijiniň açylyş ululygy bilen bölünýär.

Sapaklar I-den V aralygyndadyr we her synpyň özboluşly ukyby we amaly bar.

Biz Hytaýda öňdebaryjy we hünärmen tirkeg petikli zawoddyrys.

Häzirki wagtda Hytaýdan gulp satyn alsaňyz, gulplarymyzyň bahasynyň gaty bäsdeş boljakdygyna ynanýarys.

“Hitch lock” taslamasy bilen biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, nusgalar we sitatalar mugt berler.

Synp Esasy ulanmak Açylyş ululygy Awtoulagyň umumy agramy (funt) Diliň agramy (funt) Adaty ulag serişdeleri Süýrmek üçin ulanylýar
I Lightagtylyk 1.25 ” 2000-nji ýyl 200 Engerolagçy awtoulaglary, kiçi krossowerler Motosikller, kiçi peýdaly tirkegler, kiçi gaýyklar
II Orta wezipe 1.25 ” 3500 350 Orta ölçegli sedanlar Orta ölçegli gaýyklar, kiçi kempirler, gar awtoulaglary
III Köpugurly / garyşyk 2 ” 3500-6000 350-600 Pikaplar, mikroawtobuslar, doly göwrümli ulaglar Orta ölçegli gaýyklar, orta ölçegli kempirler, gaýyklar, peýdaly tirkegler
IV Agyr iş 2 ” 10-12000 1000-1200 Uly pikaplar, ulaglar Agyr ýükler, uly kempirler, gaýyklar, oýunjak göterijiler
V Iň agyr wezipe 2.5 ” 16-20000 1600-2000 Agyr ulaglar, söwda awtoulaglary Uly tagta, doly ölçegli kempirler, enjam tirkegleri

Gyzyklanýan bolsaňyz, arkaýyn habarlaşyň. Sag boluň.

Hoş wagtyňyz!

asfwf
dvwqz
cbweg

Iş wagty: -20anwar-07-2022