Traýeri nädip howpsuz alyp barmaly

Traýeri nädip howpsuz alyp barmaly
“Common-Sense Trailer” -iň 10 sany maslahaty
Dogry trailer çekmek amallaryndan başlalyň.

1. Dogry enjamlary saýlaň

Iş üçin dogry guralyň bolmagy, çekmekde birinji orunda durýar.Awtoulagyňyzyň we enjamlaryňyzyň agramy, tirkeg we ýük ýüküni dolandyrmak üçin ýeterlik bolmaly.

Çukuryňyzyň ululygy we beýleki komponentler hem ygtybarly laýyklygy üpjün etmek üçin açardyr.

2. Awtoulagyňyzy dogry basyň

Süýşürmezden ozal, tirkegiňizi berkitmek üçin degişli proseduralary ýerine ýetirendigiňize göz ýetiriň.Baglaýjy we sim ýaly ähli baglanyşyklary iki gezek barlaň we howpsuzlyk zynjyrlaryňyzyň tirkeg diliniň aşagyndan geçendigine we ygtybarly birikdirilendigine göz ýetiriň.

db2

3. Aralygyň köp bolmagyna rugsat beriň

Tirkeg çekilende aşakdaky aralygy köpeltmeli.Bu, siziň we öňüňizdäki ulagyň arasyndaky boşlugy köpeltmegi aňladýar.Awtoulag bilen diňe awtoulagyňyza garanyňda, tirkeg bilen durmak üçin has köp wagt gerek.

Şeýle hem, duýdansyz tizlenmekden, tormozlamakdan we hereket etmekden gaça dursaňyz, awtoulagyňyzyň ömrüni uzaltmaga kömek eder.

4. Öňdäki problemalara garaşyň

Süýremekde we adaty sürüjilik ýagdaýlarynda betbagtçylyklaryň esasy sebäbi sürüjiniň ýalňyşlygydyr.Adamlaryň betbagtçylyga uçramagynyň esasy sebäpleriniň käbirine üns bermeýändikleri, gaty çalt sürýändikleri, öňündäki adamy guýýandyklary we ş.m.

Çaltlaşdyrmak, durmak, zolaklary üýtgetmek we tirkeg bilen öwrülmek üçin has köp wagt gerekdigi sebäpli, ýoly öňküsi ýaly has uzakda gözden geçiriň.Uzakda ösýän köp meseläni görüp bilersiňiz.

Trafik akymyna gözegçilik ediň we zerur bolsa reaksiýa bermäge taýyn boluň.

5. Awtoulag gatnawyna üns beriň

Geçiş ýollary, uly ýük awtoulaglary, aşak düşýän bahalar we ýokary tizlikler tirkeg ýoluna sebäp bolup biler.Seresap bolmasaňyz, tirkegiňiz yzyňyzdaky maýatnik ýaly yza öwrülip biler.Bu meseläni çözmegiň iň oňat usuly, haýsydyr bir päsgelçilik durnuklaşdyryjy enjam bilen.

Awtoulag tirkegini başdan geçiren bolsaňyz, aýagyňyzy gazdan çykaryp, tormoz dolandyryjy bilen tirkeg tormozlaryny el bilen ulanyp bilersiňiz.Düwmäni bir gezek basyň we tirkegiňiz çekiji ulagyňyz bilen deňleşmeli.

6. anesollary üýtgedeniňizde seresap boluň

Awtoulag ýolunda zolaklary çalyşmak, hatda çekilmeseňizem kyn.Tirkeg bilen kör nokatlaryňyz köpelýär we çaltlyk bilen çaltlaşyp bilmersiňiz.Trailer bilen zolaklary üýtgedeniňizde, boş ýeriňiziň bardygyna göz ýetiriň we bir zolakdan beýlekisine haýal hereket ediň.

Şeýle hem görnüşiňizi artdyrmak üçin çekiji aýnalary gurup bilersiňiz.

7. Geçip barýarka sabyrly boluň

Süýräp barýarkaňyz, başga bir ulagdan ýa-da ulagdan geçeniňizde has uzak aralyk we wagt rugsat bermeli.Iki zolakly ýoldan geçmek hiç wagt diýen ýaly bolmaz.Awtoulagyňyzy tirkeg bilen çekmek üçin ygtybarly ulalmak üçin giň ýeriň bardygyna göz ýetiriň.

Başga bir sürüjiniň ýanyndan geçende, sabyr ediň we hoşniýetliligi yzyna gaýtarmasa-da köşeşiň.

Dynç alyň!Soonakynda barmaly ýeriňize ýetersiňiz!

8. Mümkin boldugyça ýuwaş-ýuwaşdan duruň

Tirkeg zyňmak tormozlaryňyzdan goşmaça iş talap edýär.Awtoulagyňyzyň we tirkeg tormozlaryňyzyň ömrüni mümkin boldugyça duralgalara ýeňilleşdirip bilersiňiz.Durmagy çaklaň we adaty ýagdaýdan has çalt tormozlap başlaň.

Şeýle hem, tirkeg tormozlaryňyzy dogry sazlamak we tormoz dolandyryjyňyzy kalibrlemek möhümdir.

xveg

9. Çykyş ýoly ýok bolsa sürmäň

Trailer bilen ýapyşmak ýa-da petiklemek aňsat.Mysal üçin, kiçijik awtoulag duralgasyna ýeterlik derejede çekip bilersiňiz, ýöne çykmak üçin çylşyrymly ätiýaçlyk manýowryny ýerine ýetirmeli bolarsyňyz.

Nirä çekseňizem doly öwrüm etmek üçin giň ýeriň bardygyna göz ýetiriň.Has uzakda awtoulag duralgasyny saýlamak iň gowy wariant bolup biler.

10. Süýşüriş sazlamany howpsuz saklaň

Trailer ogurlygy çynlakaý mesele we hemişe garaşylmaýar.Özbaşdak gözegçilik edilmedik ýa-da birikdirilen tirkeg, uzakda bolanyňyzda aňsatlyk bilen açylyp we ogurlanyp bilner.

Awtoulagyňyzy ogurlykdan goramak üçin tirkegiňiziň gysgyjyny ygtybarly saklamak üçin birikdiriji gulpy ulanyň.

vesa

Iş wagty: -20anwar-07-2022