1,25 ″ we 2 ″ Hitch Tightener, agyr ýükli polat söweşe garşy durnuklaşdyryjy

Gysga düşündiriş:

1,25 ″ we 2 ″ üçin “Hitch Tightener”, gaty polat çeňňege garşy durnuklaşdyryjy, poslamaz, “Hitch” dakylýan islendik garniturany sokmak, daşlamak we çişirmek ýaly goşmaça hereketi azaltmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

“Hitch Tightener”, lýuboý, ýük daşaýjy, welosiped tekjesi we beýleki dykyz gurallar üçin gykylyklary we hereketi azaltmak üçin döredildi.Size asuda çekmek tejribesini beriň.

Bir päsgelçilik ulananyňyzda, jyňňyrdamak we ses ýaly käbir meselelere baş goşup bilersiňiz.Dykyzlandyryjy ýaly ýönekeý bir zat munuň öňüni alyp biler.

Bu gykylyga garşy gysgyç 1.25 "we 2" urgy üçin ajaýyp.Ichli awtoulag synplaryna laýyk gelýär, I, II, III we IV, ikisiniň hem 2 ”we 1.25” modelleri, ulagyň, awtoulaglaryň, awtoulaglaryň, RV-leriň we tirkegleriň üstünde durmak üçin amatly.

A+2

Bu berkidiji, 1 ½ dýuým we 2 dýuýmlyk hitleriň köpüsi üçin ajaýyp.Şeýlelik bilen, köp sanly tirkeg, welosiped tekerleri, ýük gutulary üçin raflar we ş.m. dolandyryp biler.

Durnuklaýjy agyr polatdan guruldy.Döwrebaplaşdyrylan U-bolt we berkidiji plastinka (10 mm galyňlyk) beýlekilerden has uly we ygtybarly.Ol howa şertleriniň hemmesini poslap bilýär.Loadüküňiziň durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek.

Gaty polatdan ýasalan, ýokary galyňlykdaky U-bolt we plastinka bilen gaty gowy hilli berkitme.Ol sesi azaltmak we kyn howa şertlerinde-de syýahat etmeli bolýança zatlary gaty gulplamak üçin döredildi.Munuň derwezeden hakykatdanam kyn bolmagyna garaşyp bilersiňiz.

A+3

Sizi kanagatlandyrmak biziň esasy wezipämizdir.Customershli müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis.Ony ulanmakda haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak üçin jogapkärçilik çekeris.

Müşderiniň kanagatlanmagy biziň maksadymyz.Önümimizde haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Satyn alyjy önümimizden kanagatlanmasa, yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşylmagyny üpjün etmeli.

A+4

Hitch berkitmesini nädip gurmaly

Aşakdaky gurnama görkezmelerine eýeriň, çak edişiňiz ýaly kyn bolmaz.Muny nädip etmeli: Ilki bilen size aşakdaky gurallar gerek bolar: ¾ ”rozetka ýa-da wilka, U-bolt, berkidiji plastinka, ýuwujylar, gulp halkalary we hoz.Soňra U U-Boltany stingeriň üstüne taşlaň we berkidiji plastinkany U-Boltyň üstünde goýuň.Soňra hozlary goýuň we ýuwujylary eliňize berkidiň.Ahyrynda, wilka bilen tamamlaň.

asva
sdabadb

1.25 "we 2" Hitçlere laýyk gelýär

Göçürmä garşy berkitme ýük daşaýjylar, ses kabul edijisi, tirkeg toplary, welosiped tekerleri, pyçaklar we ş.m.

Dogry guruň

U-boltany kabul edijiniň üstünden süýşüriň, berkidiji plastinkany boltuň içine süýşüriň we iň soňky ýerde berkidiň.Berkidiji plastinkanyň dogry gurnama ýagdaýynda bolandygyna göz ýetiriň.

avsav

Agyr wezipe materialy

Güýçli galyň polat plastinkadan ýasalan her bir gysgyç stabilizatory poslama garşy gara poroşok bilen örtülen guty bilen goralýar.Iň ýokary markalaryň köpüsine laýyk gelýär we 1,25 "we 2" (2,5 "ýa-da has uly zarbada işlemeýän I, II, III ýa-da IV (1, 2, 3 ýa-da 4) synplara laýyk gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary