Gara treýler Hitç gulpy, 5/8 ″ Dia Barbell-stiliň gulplanmagy

Gysga düşündiriş:

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterresi] Traileriň kabul edijiniň gulpy ýokary güýçli polatdan ýasalýar.Awtoulag tirkeginiň gysgyç gulpy ygtybarly gulplanmagy üpjün edip biler we tirkeg tirkeginiň pyçagyny ogurlykdan gorar.

[Köp hitler bilen utgaşykly] 5/8 dýuým diametrli gysgyç we 2-3 / 4 dýuým täsirli pin uzynlygy bilen, tirkeg gysgyç kabul edijimiziň gulpy 2 dýuým islendik kabul ediji turbalara laýyk gelýär we V synpy üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady

[Securityokary Howpsuzlyk we Ogurlyk Deterresi] Traileriň kabul edijiniň gulpy ýokary güýçli polatdan ýasalýar.Awtoulag tirkeginiň gysgyç gulpy ygtybarly gulplanmagy üpjün edip biler we tirkeg tirkeginiň pyçagyny ogurlykdan gorar.

[Köp hitler bilen utgaşykly] 5/8 dýuým diametrli gysgyç we 2-3 / 4 dýuým täsirli pin uzynlygy bilen, tirkeg gysgyç kabul edijimiziň gulpy 2 dýuým islendik kabul ediji turbalara laýyk gelýär we V synpy üçin amatly.

[Çydamly we suw geçirijiligi] Awtoulag tirkegimiziň howa ýapgysynyň ýapgysy, açary suwdan we tozandan uzaklaşdyrýar.Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän gulp pin has berkdir.

[Güýçli mis açarlary] Bu tirkeg düwmesiniň gulpy iki düwme bilen gelýär.Misden ýasalan we ýapylmadyk goragly düwmeler, adaty düwmelerden has berk we güýçli sink garyndysynyň gulp ýadrosyna laýyk gelýär.

[Gykylyk sesiniň öňüni alyň] Tirkeg düwmesini ulananyňyzda, jyňňyrdamak we ses ýaly käbir meselelere baş goşup bilersiňiz.Biziň tirkegimiziň gysgyç gulpy 4 rezin O-halka bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa çekiş wagtynda titremegiň netijesinde döreýän sesleriň öňüni alyp biler.

Düşündiriş

Agyr ýükli tirkeg gysgyç gulpy, tirkegiňizi we çekiji enjamlaryňyzy goramak üçin has ýokary howpsuzlyk we ogurlyk howpy bar.

Barbell görnüşindäki tirkeg düwmesiniň diametri 5/8 dýuým, 2 dýuým kabul ediji turbalar we III, IV, V 2 ", 2-1 / 2", 3 ", 3-1 / 2" klawişa laýyk gelýär kabul edijiler.

Awtoulag tirkeginiň gulpy toplumy ýokary hilli materialdan ýasaldy:
• Güýçli polatdan ýasalan tirkeg kabul edijiniň gulpy berk we egilmek aňsat däl.
• 360 dereje aýlanma kellesi bilen esasy ýol girişi aňsatlyk bilen gulplap biler.
• Rezin açar düwmesiniň gapagy açary çukury suwdan we tozandan uzaklaşdyrýar.
• Düwmeler misden ýasalyp, süýşmeýän gorag örtügi bar.Deformasiýa we döwmek aňsat adaty düwmelerden tapawutlylykda, açarlarymyz has güýçli we has berkdir.
• Sekiz sany ýokary hilli rezin O halkalar, islendik sesiň we beýleki sesleriň öňüni alyp biler.

Salgy gulpy ýönekeý 1/4 öwrüm bilen işlemek aňsat:
1. Düwmäni ulanman gulpuň başyndaky düwmäni sagada basyň.
2. Basanyňyzdan soň, işleýändigine göz ýetirmek üçin gulpuň kellesini çekmegiňizi haýyş edýäris.
3. Düwmäni öwüriň we pin awtomatiki usulda açylar.
4. Pine kabul edijiniň deşiginden öçüriň, soňra ýerine ýetiriň.

Awtoulag tirkegimizi gulplamak üçin bukjada 1 * gulp kellesi 360 ° aýlanýar, 1 * 5/8 "diametrli gulp pin (3-1 / 2" täsirli uzynlyk), 2 * turba düwmeleri we 8 * rezin O halkalar bar.Awtoulagyňyzy, ýük awtoulagyňyzy, gaýykyňyzy we çekiji enjamlaryňyzy goramak üçin gulp ýygnamagyň netijeli öňüni alýar.

1A+3
Material polat, sink garyndysy
Marka METOWARE
Adingüklemek 30,000 litr
Uzynlyk 4 dýuým
Bukjanyň mazmuny: 1x 5/8 ”Dia Lock Pin (uzynlygy 4 dýuým) 1x 360 ° Aýlanma gulpy 2x turba düwmeleri
Öndürijiniň bölek belgisi 47288
A+1
A+2

  • Öňki:
  • Indiki: